Portfolio: een greep uit meer dan 100 uitgevoerde onderzoeken

Een uitgebreid portfolio hebben we opgebouwd in de afgelopen 20 jaar. We voerden beleidsonderzoeken uit voor gemeenten (sociaal domein), voor zorgorganisaties (zoals GGZ, verslavingszorg, de maatschappelijke opvang en beschermd wonen organisaties), en voor belangenorganisaties (cliëntenraden, patiëntenorganisaties).

Methode en thema’s

We evalueerden nieuwe projecten bij burgers met schulden, gezinnen met problemen, kwetsbare huurders en cliënten met zorgbehoeften. We deden ook onderzoek naar de effecten van zo’n project. Denk ook thema’s als herstelondersteuning, preventiebeleid in de ggz, de ambulantisering in die sector, woonwensen van mensen die beschermd wonen, behoeften aan ondersteuningsaanbod van daklozen, en – recent is daar veel vraag naar – onderzoek naar hoe preventie en vroegsignalering bij armoede en schulden werkt.

Uitgevoerde onderzoeken

Hieronder sommen we een aantal van onze uitgevoerde onderzoeken op.

logo opdrachtgevers
themaopdrachtgever
Maatschappelijke businesscase Schoon Schip. Wat levert de vroegsignaleringsgaanpak schulden van Alphen aan den Rijn op? Een overzicht van de opbrengst van het eerste jaar Schoon Schip. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de collega’s van Breur & Intraval.Gemeente Alphen aan den Rijn.
Lokaal invulling geven aan voorzieningen: wat is er belangrijk aan lokaal ondersteuningsaanbod in de Rijnstreekregio – volgens mensen met een psychische aandoening. een licht verstandelijke beperking, of mensen die dakloos zijn geraakt?Rijnstreekgemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop
Dagbesteding en herstelondersteuning: wat betekent herstel, welke behoeften aan dagbesteding hebben mensen met een ernstige psychische aandoening in de regio’s Leiden en Duin- & Bollenstreek én in welke mate is de huidige geïndiceerde dagbesteding herstelondersteunend volgens hen?GGZ Rivierduinen Leiden & Regionale belangenorganisatie Lumen.  
Preventiebeleid, behoeften van mensen met een ernstige psychische aandoening. Wat is er nodig aan collectieve preventieve GGZ in de regio Duin- en Bollenstreek.Gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk.
Cliëntervaringen ambulantisering Gewoon Thuis, Beschermd Wonen en Opvang in regio Midden-Holland.
Zie Algemeen Dagblad.
Gemeente Gouda & Belangenorganisatie Kernkracht Midden-Holland
Cliëntbeoordeling van prestatie-indicatoren beschermd wonen naar gewoon thuis, in regio Midden-Holland.
Belangenorganisatie Kernkracht Midden-Holland & Gemeente Gouda.
Onderzoek naar aangifte- en meldingsbereidheid van LHBT’s.
Zie Dagblad van het Noorden.
Gemeente Groningen & COC Groningen – Drenthe.
Evaluatieonderzoek: de waardering van en behoefte aan BOR (Bed-op-Recept) binnen de GGZ. Centrale Cliëntenraad GGZ Rivierduinen, Leiden.
Evaluatieonderzoek: de werking van het zorgplan en proces daar omheen -volgens bewoners en cliënten verslavingszorg.Verslavingszorg Terwille Groningen.
Instrumentontwikkeling: het ontwikkelen van een meetinstrument ‘medezeggenschap‘ voor ambulante GGZ.
GGZ cliëntenraad Duin- en Bollenstreek.
De waardering van de samenwerking in de OGGZ-keten, door zorgvrager en professionals in Leiden.
Bekijk het filmpje dat door de GGD werd gemaakt n.a.v. het onderzoek.
Stichting ZON, GGD Hollands Midden, Gemeente Leiden & het OGGZ platform Zuid-Holland Noord.
Opstellen van een regionale roze beleidsagenda.COC Groningen.
portfolio, foto met veel mensen, decoratief
Separeren in de GGZ: beleid, praktijk en toekomst. Een onderzoek naar de vorderingen in het terugdringen van separaties. Ministerie VWS. Onderzoek voor IVA.
Evaluatieonderzoek: proces en product ouderennetwerken Tilburg. Tilburgse welzijnsorganisatie De Twern.
Evaluatie en effectmeting: weerbaarheidstrainingen voor Tilburgse senioren. Tilburgse welzijnsorganisatie De Twern.
Benchmark – kwaliteit dienstverlening WMO-loketten. Belangenorganisatie KBO Brabant.
Kwaliteit behandelplan, daginvulling, nazorg vanuit cliëntenperspectief GGz Leiden gesloten klinieken. Cliëntenraad GGZ Leiden.
Geldbomen op zolder. Een onderzoek naar het sociale profiel van thuiskwekers van hennep. Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt. Onderzoek voor IVA.
Voedingsbodem voor radicalisering bij kleine etnische groepen in Nederland. Een verkennend onderzoek in de Somalische, Pakistaanse, Koerdische en Molukse gemeenschappen in Nederland.Ministeries BZK en VROM/WWI. Onderzoek voor IVA.
Keuzemogelijkheden en informatievoorziening vanuit cliëntenperspectief GGz Duin- en Bollenstreek, ambulante zorg.Cliëntenraad GGZ Duin- en Bollenstreek.
CQ-I onderzoeken (>50). De wensen van cliënten in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Kwaliteit van zorg en welzijn – volgens bewoners.Cliënt & Kwaliteit, Utrecht.
Landelijk tevredenheidsonderzoek Leger des Heils -vanuit cliëntperspectief.Kwadraad, Utrecht.
Qat – hoe, waar en wijze waarop qathandel verloopt bij Somaliërs.Gemeente Tilburg.
In samenwerking met SEF, een Somalisch adviesbureau.
Verhuisgedrag van Nederlandse Somaliërs naar Engeland. Universiteit van Tilburg i.s.m. Ministerie van Justitie.

Zie ook